Hair247.no använder cookies

På Hair247.no bruker vi cookies - både våre egne og cookies fra tredjeparter. Vi bruker cookies for å samle inn statistikk, optimalisere, markedsføre og målrette innhold. Vi bruker informasjonen for å forbedre butikkens brukervennlighet og dermed gjøre det lettere for deg å bruke butikken. Klikk på "Godkänn alle" for å gi samtykke til bruk av alle cookies, eller tilpasse etter behov.

Trustpilot E-mærket
Mail: info@hair247.no
Min konto Favoritter
Mobile menu
0HandlekurvNOK
Levering
Totalpris0,00 NOK
Vis handlekurv
Produkter
LeveringFrakt 168 kr.
Returret365 dager full returrett
Gratis fragtGratis frakt ved kjøp over 1499 kr
Hurtig leveringLevering inkl. toll og MVA
Handelsbetingelser for Hair247.noInnledning:
Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandels- loven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder.

Innholdsfortegnelse:
1] Avtalen
2] Partene
3] Pris
4] Avtaleinngåelse
5] Betaling
6] Levering
7] Risikoen for varen
8] Angrerett
9] Forsinkelse og manglende levering - kjøperens rettigheter og frist for å melde krav
10] Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
11] Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
12] Garanti
13] Personopplysninger
14] Konfliktløsning
15] Persondatapolitikk
16] Cookiepolitikk
17] Standard angreskjema

1] Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opp- lysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er av- talt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbe- stemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2] Partene
Selger er:
Hair247 c/o Responsservice
Industriveien 9
4879 Grimstad
e-post: info@hair247.no
Telefonnummer 0045-23839799
organisasjonsnummer: 922607184 MVA

og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Bestillinger sendes fra Danmark:
Hair247 ApS
CVR nr : 44874253
Adresse: Frisenborgvej 6A
DK-7800 Skive
Telefonnummer : 0045-23-83-97-99

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3] Pris
Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.
Alle priser er inkl toll og mva.

4] Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5] Betaling
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.
Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.
Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.
Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Vi tar imot følgende betalingsmidler:
Visa
Mastercard
American Express
Vipps
PayPal

6] Levering
Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.
Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.Varene dine sendes seneste 3 dager etter bestillingen.

Hair247 bruker Posten til levering av din bestilling.
Vi tilbyr følgende leveringsformer:
  • Posten / Bring - Levert på postkontoret - 168,00 kr
    • Leveringstiden er 4-8 hverdager (mandag-fredag)
    • Gratis frakt ved kjøp over 1499 kr

7] Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8] Angrerett
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.
Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 365 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytids- dag forlenges fristen til nærmeste virkedag.
Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:
• Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
• Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
• Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.
Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.
Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.
Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

9] Forsinkelse og manglende levering - kjøperens rettigheter og frist for å melde krav
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.
Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).
• Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.
Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.
• Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.
Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.
Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.
• Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10] Mangel ved varen
- kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.
Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.
• Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.
• Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet set- tes lik mangelens betydning for kjøperen.
• Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11] Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.
• Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.
• Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger ve- sentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for opp- fyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.
• Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i hen- hold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpe- summen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.
• Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

12] Garanti
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti inne- bærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13] Personopplysninger
Behandlingsansvarlig for innsamlede personopp- lysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopp- lysningsloven, kun innhente og lagre de person- opplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14] Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

15] Persondatapolitikk
Vi har bruk for følgende opplysninger, når du handler hos oss:
Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Vi registrerer og videregiver de personopplysninger, som er nødvendige for å kunne levere varen til deg. Opplysningene videregives til Lagersystem.dk, som er det firma vi bruker til å håndtere vår pakkerforsendelser med Posten / Bring. De har bruk for opplysningerne for å kunne fremsende pakken korrekt frem.

Personoplysningerne registreres hos Hair247.dk og oppbevares i fem år, hvoretter opplysningerne slettes.

Vi samarbeider herutover med en rekke andre virksomheter, som oppbevarer og behandler data. Virksomhedene behandler utelukkende opplysninger på vår vegne og de må ikke bruke dem til egne formål.

Vi samarbeider kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan gi dine opplysninger en tilstrekkelig beskyttelse.

Den dataansvarlige på www.hair247.no er Hair247.dk.

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: kundeservice(snabel a)hair247.dk.
Du kan lese mer om vår personopplysningspolicy her.

Retningslinjer for personopplysninger
Vi samler bare inn personopplysninger i tilfeller der dette skulle være relevant for oss, og vi vil bare samle inn personopplysninger hvis det er relevant for din aktivitet på Hair247.no.

Når vi samler inn, behandler og bruker dine personlige data, overholder vi alltid alle relevante lovbestemmelser.
Vi lagrer bare personopplysningene dine så lenge vi enten er underlagt en juridisk forpliktelse til det, eller så lenge det er relevant for formålet de ble samlet inn for.

Informasjon vi samler inn
Hvis du vil kjøpe og motta et produkt fra oss, må vi samle inn visse personopplysninger for å fullføre transaksjonen og kunne tilby deg våre tjenester. Vi kan få informasjon som navn, e-postadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis forskjellig fra postadressen), telefonnummer og betalingsdetaljer. Hair247 samler inn og behandler personopplysningene dine når du gjør følgende:
Besøk nettstedet vårt
Fullfører et kjøp av våre produkter
Oppretter en kundekonto
Meld deg på vårt nyhetsbrev
Gjennomgang av nettstedet vårt
Sender oss spørsmål, klager eller tilbakemeldinger

Den behandlingsansvarlige
Dataene som er ansvarlige for innsamling, behandling og bruk av dine personlige opplysninger på Hair247.dk er Hair247, Vestergade 1, 1. th. 7800 Skive, CVR DK28185480.

Grunnlag for behandling og formål
Vi samler inn din generelle kontaktinformasjon som navn og adresse for å levere produktet du har kjøpt fra oss. Vi samler e-postadressen din for å sende deg en ordrebekreftelse og en leveringsbekreftelse.

Når du betaler for produktet ditt, samler vi inn navn, kortdata og IP-adresse. Informasjonen som samles inn i forbindelse med betalingstransaksjonen brukes og lagres kun for betalingsoppgjør og oppfyllelse av inngått avtale.

Hvis du har gitt oss ditt samtykke under registreringsprosessen eller på nettstedet vårt, vil vi bruke e-postadressen din til å sende ut et nyhetsbrev. Du kan når som helst registrere deg og avslutte abonnementet på nyhetsbrevet. Alle nyhetsbrev inneholder også en lenke for å avslutte abonnementet. Hvis behandlingen av personopplysninger er basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykke når som helst.

Hvis du ikke ønsker å oppgi de personopplysningene som kreves for å fullføre et kjøp av et produkt, vil du dessverre ikke kunne kjøpe produkter fra oss på nettstedet vårt.

Informasjonen din (unntatt e-postadressen din hvis du har samtykket i behandlingen for å motta tilbud) vil bli slettet 5 år etter at du har mottatt varen din.

Andre mottakere av personlig informasjon
Vi selger ikke personopplysningene dine til tredjeparter, og vi overfører ikke personopplysningene dine til tredjeland.

Hvis du har bestilt levering, vil informasjon om navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse bli overlevert til vårt rederi, pt. Pakkelabels.dk for å levere dine kjøp.

Hvis du velger å gjennomgå nettstedet vårt, vil navnet og e-postadressen din bli overført til gjennomgangssiden Trustpilot.dk

Vi har vårt nettbutikk- og betalingssystem gjennom DanDomain A / S, som fungerer som vår databehandler. Alle personlige data som du oppgir på nettstedet vårt lagres i DanDomains datasentre.

Vi har inngått databehandleravtaler med databehandlerne våre, som er vår garanti for at de overholder gjeldende regler for beskyttelse av dine personlige data.

Dine rettigheter
Som registrert har du en rekke rettigheter, som vi til enhver tid må sikre oppfyllelse. Du har rett til å be oss om følgende: For å få tilgang til og korrigere / endre dine personlige data
Å få slettet personlige data
I tillegg har du rett til å motsette deg behandlingen av dine personopplysninger, og du har rett til å klage til en databeskyttelsesmyndighet.
Hvis du ikke lenger ønsker at vi skal behandle personopplysningene dine, eller at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger, kan du også sende oss en forespørsel om dette til vår kundeservice på info@hair247.no.

16] Cookiepolitikk
Hva er en cookie?

En informasjonskapsel er en liten datafil som sendes til nettleseren og lagres der slik at et nettsted kan gjenkjenne datamaskinen din. Alle nettsteder kan sende informasjonskapsler til nettleseren din hvis nettleserinnstillingene tillater det. Nettsteder kan bare lese informasjon fra informasjonskapsler som de selv har lagret, og kan ikke lese informasjonskapsler fra andre nettsteder. Det finnes to typer informasjonskapsler: permanente og midlertidige (økt-informasjonskapsler). Permanente informasjonskapsler lagres som en fil på datamaskinen din over lengre tid. Sesjonskapsler plasseres midlertidig på datamaskinen din når du besøker et nettsted, men forsvinner når du lukker siden, noe som betyr at de ikke lagres permanent på datamaskinen din. De fleste selskaper bruker informasjonskapsler på sine nettsteder for å forbedre brukervennligheten, og informasjonskapsler kan ikke skade filene dine eller øke risikoen for virus på datamaskinen din.

Hva bruker vi cookies til?
Mange funksjoner på et nettsted avhenger av at en informasjonskapsel plasseres når en bruker besøker et nettsted, så først og fremst setter vi informasjonskapsler for å ha en funksjonell side. I tillegg bruker vi både cookies fra første parti og tredjepart for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og tilby relevant markedsføring. Når en tredjeparts informasjonskapsel er satt, betyr det at vi har tillatt en tredjepart, som f.eks. et sosialt medium, Google Analytics eller lignende. å plassere en informasjonskapsel i nettleseren din når du besøker nettstedet vårt. Vi ser ikke dataene som er samlet inn i denne forbindelse med oss.

På nettstedet vårt bruker vi følgende typer informasjonskapsler:
Nødvendig / teknisk
Tekniske informasjonskapsler er nødvendige for at de aller fleste nettsteder skal fungere som de skal. Som navnet antyder, har de bare teknisk betydning og dermed ingen innvirkning på personvernet ditt, ettersom de ikke registrerer det du leter etter på andre nettsteder.

Funksjonell
Funksjonelle informasjonskapsler brukes til å huske brukerpreferansene dine ved å huske valgene og innstillingene du gjør på nettstedet, det kan f.eks. krets rundt hvilke preferanser du har når det gjelder språk og tekststørrelse.

Statistisk
Statistiske informasjonskapsler brukes til å optimalisere utformingen, brukervennligheten og effektiviteten til et nettsted. Informasjonen som samles inn kan f.eks. være med på analyser av hvilken informasjon som er mest populær på siden, så blir vi klar over hva som skal være lett å finne på siden.

Markedsføring
Markedsføringskapsler samler inn informasjon ved å følge deg på de enkelte nettstedene du besøker, og kan sies å registrere de digitale fotsporene du setter. Markedsføringskapsler er derfor "sporingskapsler". Informasjonen som samles inn brukes til å lage en oversikt over dine interesser, vaner og aktiviteter for å vise relevante annonser for ting du tidligere har vist interesse for. På den måten får du mer målrettet innhold, for eksempel i form av foreslått informasjon, artikler og annonser.

Oversikt over informasjonskapsler:
Facebook Pixel og Analytics
Google Analytics
Google Tag Manager
Google Ads
Drip
Mailchimp

Du kan alltid slette informasjonskapsler eller trekke tilbake samtykket ditt
Du kan blokkere eller slette informasjonskapsler på dette nettstedet ved å trekke tilbake samtykke eller deaktivere dem i nettleserinnstillingene. Du bør imidlertid være oppmerksom på at hvis informasjonskapsler blir valgt bort eller slettet, kan det være funksjoner og tjenester som ikke lenger er brukbare.

Du har alltid muligheten til å trekke tilbake samtykke til cookies ved å klikke her: endre samtykke.

Du har også alltid muligheten til å blokkere eller slette informasjonskapsler i nettleseren din (hvis du vil slette eller blokkere informasjonskapsler fra tredjeparter, kan dette bare gjøres med denne metoden)
Du kan lese mer om hvordan du gjør dette her: https://erhvervsstyrelsen.dk/saadan-undgaar-du-cookies
Husk at hvis du bruker flere nettlesere, må du slette eller blokkere informasjonskapsler i alle nettlesere.

Endringer
Vi forbeholder oss retten til å endre og oppdatere denne policyen.17] Standard avbestillingsskjema
(Dette skjemaet fylles ut og returneres bare hvis angreretten utøves - bør ikke brukes hvis en e-post med kansellering er sendt)

Til:
Hair247
c/o Responsservice
Industriveien 9
4879 Grimstad


Jeg kunngjør herved at jeg ønsker å utøve angreretten i forbindelse med kjøpsavtalen min for følgende varer / tjenester:
__________________________________________________________________________________
Bestilt den: _______________________________ Mottatt den: _______________________________
Forbrukernavn: ______________________________________________________________________
Forbrukeradresse: ___________________________________________________________________
Forbrukerens signatur: _________________________________________ Dato: _________________
(bare hvis innholdet på skjemaet blir kunngjort på papir)
Kundeklub
Tjen 5% bonus på hele bestillingen

Bli en del av vår kundeklubb gratis og tjen rabatter når du handler

Bli et gratis medlem her


Kreditkort Levering